„Zakup i dostawa produktów spożywczych”

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH  W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Zakup i dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie”

Ogłoszenie

SIWZ