Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników w naszej szkole.REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
w Zespole Szkół w Gryfinie
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.
Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj.ok.3 miesięcy uczniom klas I szkoły podstawowej, a pozostałym na okres roku szkolnego.
2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
5. W przypadku zniszczenia podręcznika z klas IV-VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum rodzic ucznia jest zobowiązany do odkupienia identycznego podręcznika i dostarczenia go do szkolnej biblioteki.
6. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
8. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
9. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają jego wartość użytkową i uniemożliwiają pełne z niego korzystanie.
10. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
11. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III – rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.
Zaopiniowano Uchwałą Rady Pedagogicznej