Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

OGŁASZA

REKRUTACJĘ DO KLASY I

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GRYFINIE

z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 na rok szkolny 2015/2016.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686):

 1. Termin składania wniosków rodziców/prawnych opiekunów kandydatów do klas I Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016 upływa z dniem 7 sierpnia 2015 r.
 2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza się badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i rodzaju cyklu nauczania.
 3. Badania przydatności kandydatów do klas I na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w terminie od 12 sierpnia 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – w drodze zarządzenia – powoła Komisję Rekrutacyjną, wyznaczy jej skład i przewodniczącego oraz określi zadania członków komisji.
 5. O przyjęcie do klasy I Szkoły muzycznej I stopnia w Gryfinie, może się ubiegać kandydat, który:
 • w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat – do cyklu sześcioletniego,
 • w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat – do cyklu czteroletniego.

6 Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie składają rodzice/opiekunowie prawni kandydatów. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek można pobrać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przy
ul. Niepodległości 20, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 1 Maja 16 oraz na stronach www.gryfino.pl www.bip.gryfino.pl.

 1. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. W przypadku kandydata, który ubiega się o przyjęcie do klasy I w cyklu sześcioletnim, a który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat należy dodatkowo dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 3. We wniosku rodzice/opiekunowie prawni wskazują 3 preferowane instrumenty w kolejności 1- najbardziej preferowany 3- najmniej preferowany, uwzględniając możliwości indywidualne kandydata spośród następujących instrumentów:
 4. a) pianino
 5. b) akordeon
 6. c) skrzypce
 7. d) altówka
 8. e) wiolonczela
 9. f) gitara
 10. g) flet
 11. h) perkusja
 12. Wnioski należy składać w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie).
 13. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia badania przydatności rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 14. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie jest szkołą publiczną, bezpłatną.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Paweł Nikitiński