Jak wybrać szkołę średnią?

Uczniowie klas trzecich są już po  egzaminach gimnazjalnych, przed nimi jeden z ważniejszych wyborów życiowych: wybór szkoły ponadgimnazjalnej…

Co powinien wiedzieć kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych ?

Są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych:
Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół i nieograniczonej liczby oddziałów. Kandydat, może uzyskać maksymalnie 200 punktów

za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie, w tym:
– 100 pkt. za wyniki egzaminu (w przeliczeniu 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie),
– 100 pkt. które dzieli się: 60 punktów za oceny z j.polskiego i trzech (wybranych przez szkołę) obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie oraz 40 punktów za szczególne osiągniecia.

Miasto Szczecin objęte jest naborem elektronicznym: www.nabor.szczecin.pcss.pl

Należy, zapoznać się z informatorem, zalogować się, wypełnić podanie, podpisać je wraz z rodzicem i zanieść do szkoły pierwszego wyboru(szkoły, która znajduje się na miejscu pierwszym).

Miasta: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Starościn objęte są naborem tradycyjnym.

Należy:
wydrukować podanie ze strony internetowej szkoły bądź pobrać z sekretariatu, wypełnić a następnie podpisać wraz z rodzicem. Zanieść do sekretariatu szkoły.

Ważne daty:
Od 11 maja do 03 czerwca 2015 r do godz. 15.00
składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych.

Do Liceum kandydat składa podanie.

Do Technikum; podanie plus orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym przez siebie zawodzie.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej do podania i orzeczenia lekarskiego, kandydat załącza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

8- 12 czerwca 2015 r. sprawdziany predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych(oddziały międzynarodowe, dwujęzyczne, artystyczne) lub sportowych(klasy sportowe)

17 czerwca 2015 r. ogłoszenie wyników uzdolnień kierunkowych

19 – 24 czerwca 2015 r. możliwość dokonania zmiany w wyborze szkoły (w tym celu należy: wycofać stare podanie, wydrukować nowe i zostawić je w szkole pierwszego wyboru).

26 czerwca 2015 r. zakończenie roku szkolnego

od 26 do 30 czerwca 2015 r.do godz.15.00

kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru, kopii dokumentów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum:
– świadectwa ukończenia gimnazjum,
– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

do 03 lipca 2015 r. godz.15.00 ogłoszenie wyników naboru listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych (szkoły, strona internetowa).

do 8 lipca 2015 r. do godz. 12.00 kandydaci przyjęci do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez oryginały:
– świadectwa ukończenia gimnazjum,
– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych załączników, wymaganych przez szkoły w tym karty zdrowia i trzech zdjęć podpisanych na odwrocie.

Kandydat który nie dopełni w/w formalności zostanie skreślony z listy uczniów!

do 8 lipca 2015 r.do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły

W przypadku, kiedy uczeń NIE dostanie się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych ma do wyboru;
– wzięcie udziału w naborze uzupełniającym; korzysta z wolnych miejsc,
– wystąpienie z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy(należy to zrobić w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników). Szkoła ma 5 dni na przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia.

Anna Pankowska