Budżet obywatelski dla naszej szkoły

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół w Gryfinie złożył Wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na rok 2017 pod tytułem „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie” – ZADANIE NR 15. Uzyskane fundusze pozwolą na modernizację istniejącej już struktury informatycznej jak również jej rozbudowę, np. serwerownię, sieć kablową, sieć bezprzewodową i co dla nas rodziców wydaje się bardzo ważne, pozwoli na wprowadzenie od dawna oczekiwanego Dziennika Elektronicznego.

Dziennik elektroniczny jest programem komputerowym, służącym do rejestracji wszystkich informacji o uczniu i zajęciach szkolnych. Ma zastosowanie jako dodatkowy element kontaktu
z rodzicami. Nauczyciel może odnotować nieobecności uczniów, temat lekcji czy postawione oceny. Do dyspozycji nauczyciela pozostają też okienka korespondencyjne, które albo odnoszą się do wszystkich uczniów, albo też wybranych osób. Dzięki temu pedagog może komunikować się z całą klasą lub rodzicami wybranego ucznia. Poza nauczycielem dostęp do e-dziennika mają także uczniowie, ich rodzice i dyrekcja placówki.

Dziennik to szybka wymiana informacji między szkołą a domem, dostęp przez Internet do ocen dziecka, łatwość informowania rodziców o terminach wywiadówek, imprezach okolicznościowych czy wycieczkach szkolnych, to tylko niektóre zalety e-dziennika, który obecnie coraz częściej zastępuje tradycyjne dzienniki szkolne. Dzienniki dają szerokie możliwości w zakresie monitorowania postępów uczniów w nauce. Nauczyciel, korzystając z e-dziennika, może tworzyć statystyki postępów ucznia w nauce, drukować je, prezentować na radzie pedagogicznej lub podczas wywiadówki. Poza informacjami o ocenach, do systemu można wprowadzać dane dotyczące obecności uczniów na zajęciach, wpisywać pochwały lub uwagi, a także opracować plan lekcji. Niektóre dostępne dzienniki umożliwiają także wydruk świadectw, które tworzone są automatycznie przez system.

Korzyści z użytkowania e-dzienników, poprawiające jakość kształcenia:
• zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie,
współpracy z rodzicami,
• podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu,
przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,
• poprawa komfortu pracy dzięki korzystaniu z systemu elektronicznego zamiast dokumentów papierowych,
• duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,
• usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom,
• informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia, możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa (w przypadku niektórych dzienników czy pakietów),
• szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie.

W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich Państwa do zagłosowania na nasz Wniosek. Bez wsparcia finansowego Gminy, sami z własnych środków nie jesteśmy w stanie wdrożyć Dziennika Elektronicznego. Poproście o wsparcie naszej inicjatywy swoich bliskich oraz przyjaciół, niech oddadzą swój głos na nasz Wniosek.

Głosowanie mieszkańców na zadania z listy zadań trwa od 8 sierpnia do 30 września 2016 r. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino.
Głosowanie przeprowadza się poprzez:
• bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
• przesłanie karty do głosowania drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
• elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail bo@gryfino.pl
Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego – nasz Projekt to nr 15 na liście.
Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu i oddanie na niego głosu !

Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Gryfinie