Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2015

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 415 10 25, faks 91 416 47 11.

 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232), zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania
  i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze
  w poszczególnych grupach wybrano oferty:
 • grupa I – oferta nr 5, złożona przez FHU CHEM-AJ s.c. J. Świerczek A. Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 13.753,00 zł (brutto).
 • grupa I I          – oferta nr 5, złożona przez FHU CHEM-AJ J. Świerczek A. Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 36.877,20 zł (brutto).
 • grupa III – oferta nr 7, złożona przez GRYFHURT K. Kłos Marwice 51, 74-120 Widuchowa. Cena zaoferowana wynosi 13.800,00 zł (brutto).
 • grupa IV – oferta nr 9, złożona przez Gospodarstwo Rolne DOMINANT, ul. Polna 31, 72-130 Maszewo. Cena zaoferowana wynosi 4.080,00 zł (brutto).
 • grupa V – oferta nr 7, złożona przez GRYFHURT K. Kłos Marwice 51, 74-120 Widuchowa. Cena zaoferowana wynosi 38.965,00 zł (brutto).
 • grupa VI – oferta nr 15, złożona przez IGLOTEX DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. filia ul. Goleniowska 57, 70-847 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 16.612,50 zł (brutto).
 • grupa VII – oferta nr 12, złożona przez MADAR D. Watral ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 41.639,00 zł (brutto).
 • grupa VIII – oferta nr 12, złożona przez MADAR D. Watral ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 35.786,50 zł (brutto).
 • Grupa IX – oferta nr 14, złożona przez JARTOM J. Jaworowicz Spółka Jawna, ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin. Cena zaoferowana wynosi 21.706,40 zł (brutto).
 • grupa X – oferta nr 13, złożona przez AB FROST Sp. jawna Królik ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice. Cena zaoferowana wynosi 10.614,30 zł (brutto).
 • Grupa XI – oferta nr 3, złożona przez Sklep Spożywczo-Warzywny H. Lebioda, ul. Kościelna 16A, 74-100 Gryfino. Cena zaoferowana wynosi 5.921,00 zł (brutto).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wymienione firmy przedstawiły najkorzystniejsze oferty w danych grupach. Jedynym kryterium wyboru była cena (100%) – wymienieni wykonawcy zaproponowali najniższą cenę, uzyskując 100 punktów. Oferty spełniają wymogi zamawiającego.

 • Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a ustawy umowy w przedmiotowej sprawie zostaną podpisane w dniu 18 grudnia 2014 r. w godz. 9.00 – 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Gryfinie. Zapraszamy Wykonawców, których oferty zostały wybrane do naszej siedziby celem ich podpisania.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Gryfino, 15 grudnia 2014 r.